woensdag 13 december 2006

BTW op dyslexie computerhulpmiddelen verlaagd

In het persbericht van Lexima is het volgende te lezen:
Het BTW percentage op computerhulpmiddelen voor dyslexie wordt van 19% naar 6% verlaagd. Dit is het gevolg van de wetswijziging die gisteren in de Eerste Kamer is aangenomen. De wijziging gaat met ingang van het nieuwe jaar in. Lexima heeft ruim drieƫneenhalf jaar lang geijverd om deze BTW verlaging doorgevoerd te krijgen en we zijn blij dat het uiteindelijk is gelukt. Hiermee erkent de overheid de noodzakelijkheid van speciale hulpmiddelen voor dyslectici.

De relevante tekstonderdelen van de wetswijziging (met tussen haakjes cursief toegevoegd de producten waar de tekst betrekking op heeft) zijn:

Wijziging van enkele belastingwetten ter vermindering van administratieve lasten (Wijzigingsplan «Paarse krokodil»)

ARTIKEL III

Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel a, post 31, wordt toegevoegd: leespennen en andere apparatuur met een vergelijkbare functie, alsmede programmatuur, die speciaal zijn ontworpen voor gebruik door dyslectici;.

MEMORIE VAN TOELICHTING

Onderdeel a, post 31

Bij de toevoeging aan deze post gaat het om hulpmiddelen welke speciaal zijn ontworpen voor gebruik door dyslectici. Een leespen is een apparaatje, op een schrijfpen gelijkend zij het iets groter, waarin een intelligente microcomputer met scanner en spraakfunctie is ingebouwd. Met de pen kunnen (zowel Nederlandse als Engelse) woorden worden herkend/ gescand die vervolgens steeds hardop worden uitgesproken, gespeld, verklaard en vertaald, zonder verbinding met een computer. De laatste paar honderd gescande woorden worden opgeslagen in het geheugen
van de pen, zodat moeilijke woorden steeds opnieuw kunnen worden geoefend en herhaald. De pen stelt dyslectici – zowel volwassenen als kinderen – in staat om zelfstandig te lezen, zonder hulp van anderen. Een bijbehorend oordopje voorkomt dat de omgeving geluidsoverlast ondervindt. (ReadingPen).

Naast leespennen bestaat er vergelijkbare apparatuur die speciaal voor dyslectici is ontwikkeld. Te denken valt aan speciale CD-spelers met instelbare spreeksnelheid, al dan niet voorzien van een opnamefunctie, voor het voorlezen in geval van zeer ernstige dyslexie. (Daisy spelers).

Ook op de levering van speciaal voor dyslectici ontworpen programmatuur (software) (Kurzweil 3000, Sprint Plus) kan het verlaagde BTW-tarief worden toegepast. Te denken valt aan software die ervoor zorg draagt dat bestaande tekst hardop wordt voorgelezen, waarbij een speciale cursor het meelezen vergemakkelijkt, of die ervoor zorgt dat getypte teksten hardop worden voorgelezen,
woorden fonetisch worden gespeld of woorden die hetzelfde klinken maar verschillende betekenissen hebben (bijvoorbeeld: hart/hard) van een korte uitleg of van een plaatje worden voorzien.
Technorati Tags:

Geen opmerkingen: